S partnerem jste už nějakou dobu, žijete spolu, chystáte se založit rodinu nebo už dokonce děti máte. Vy byste byla ráda, kdyby si vás partner vzal. Partnerovi se však do svatby zrovna dvakrát nechce nebo sňatek dokonce radikálně odmítá. Prostě si vás nechce vzít.

Kdy začít řešit, že si mne partner nechce vzít

Je jistě vhodné – samozřejmě po nějaké době trvání vztahu si o manželství promluvit. Je dobré, když mají partneři na to, zda se třeba časem vezmou nebo ne stejný názor. Vyhnou se tak spíše rozčarování na jedné i druhé straně. Ušetří si pak mnohá trápení. Ona, že si ji partner vzít nechce, on, že je tlačen k tomu, si ji vzít.

Někdy ale ženy, ačkoliv jsou seznámeny s negativním postojem svého partnera k manželství často tajně doufají, že se jeho postoj změní, a že si ji časem vzít chtít bude. Očekávání partnerky se ale mnohdy nenaplní. Někdy se stane, že vše nějak plyne do ztracena, partner odpovídá na otázky, jestli si chce partnerku  vzít vyhýbavě a neurčitě způsobem – snad, někdy. Pokud partner svůj názor nezmění, je možné samozřejmě téma svatby znovu otevřít a chtít na konkrétní otázky konkrétní odpovědi.

Žena by se měla vyjádřit, proč je pro ní svatba důležitá. Muž má zase právo se vyjádřit, proč si jí vzít nechce. Pokud je tato otázka pro partnery důležitá, ale neshodnou se na řešení, může jít o neslučitelnost. Bohužel mnohdy partneři otázku manželství řeší (a ukáže se pak rozdílnost v názorech) až v době, kdy mají děti. Otázku případného manželství v budoucnosti (pokud je pro partnery či jednoho z nich důležitá) je vhodné vyřešit dříve, než se váš vztah stane vážný.

Pozitiva manželství, tedy když si vás partner vezme

Především i podle statistik se sezdané páry rozcházejí v menším procentu než nesezdané.

Dále je dobré neopomíjet i důležitost určitého rituálu na které v dnešní uspěchané době zapomínáme. Svatebním rituálem často za přítomnosti rodiny a známých veřejně prohlašujeme, že jsme se rozhodli spojit svůj život s jedním člověkem, slibujeme, že i přes překážky ve vztahu vytrváme.

Manželství také funguje jako určitá brzda, která brání rychlému, unáhlenému rozchodu. To především proto, že formálně o rozchodu musí rozhodnout v konečném důsledku soud. Je tedy rozdíl, jestli si vás partner vezme a jste jeho manželkou, či jen přítelkyní. Přítelkyni může muž vyměnit celkem rychle a mít tak třeba každý týden jinou bez jakýchkoliv závazků a povinností k ní. U manželství jsou naproti tomu mechanismy, které tomu zabraňují. Tyto mechanismy blokují docela dobře především neuvážené jednání v afektu.

Dnes není výjimkou, že se lidé v pátek pohádají a v pondělí už bydlí každý zvlášť. Pokud nechtějí, nemusí se už ani setkat. To v případě manželství dost dobře nejde, protože musí projít rozvodovým řízením, vyrovnáním majetku atd. Mají tedy delší čas na to si rozmyslet, zda-li je rozchod opravdu nezbytný.

A nakonec jde samozřejmě o majetko-právní důsledky, když si vás partner vezme. Samozřejmě, že v období zamilovanosti jsou peníze a majetek mnohdy to poslední na co myslíme a co chceme řešit. Proto nám připadá nějaký chladný kalkul „co bude, kdyby došlo k rozvodu“ jako nepřijatelný. Máme pocit, že není vůbec možné, že bychom se nedomluvili. Je ovšem dobré se zamyslet nad tím, že rozpad vztahu je statisticky více pravděpodobný než to, že spolu zůstaneme. Nakonec vztah stejně jednoho dne skončí a to buď rozchodem nebo úmrtí jednoho z partnerů.

Mnoha lidem přijde přemýšlet nad hmotným zabezpečením pro případ, že vztah skončí skutečně jako „vypočítavost“ která se k lásce nehodí. Pak v případě, že se jeden „zblázní“ do někoho jiného, bývají následky např. pro finančně nezajištěnou ženu (která se věnovala výchově dětem a domácnosti) mnohdy drsné. Stejně tak v případě třeba náhlého úmrtí partnera.

V nesezdaném partnerství v dnešní době třeba není nic výjimečného, že muž čerpá úvěr na dům či byt a nemovitost napíše jen na sebe. Úvěr pak splácí muž sám, či s pomocí partnerky.

Partnerka, jelikož je často na mateřské, kdy se stará o dítě, nedisponuje ve většině případů po toto období velkým příjmem. Není výjimkou, že se její peníze (ať již mateřská či její plat) tzv. projí, tedy použijí na běžný chod domácnosti. Jenže po rozchodu pak často ona nemá nic a partnerovi naopak zůstává dům či byt. Žena, kterou si partner nevzal, je pak mnohdy nucena se z obydlí vystěhovat a začínat třeba i s dětmi někde znovu od nuly.

V případě, že partneři žijí v manželství, je majetkové vyrovnání pro toho, kdo méně vydělává, a to je většinou žena spravedlivější. Ta má pak nárok na polovinu majetku nabytého v manželství bez ohledu na to, zda chodila do práce, či byla doma s dětmi a starala se o domácnost.  Také v situaci, kdy dojde k rozvodu a žena třeba nemůže mít z vážného důvodu adekvátní příjem, aby uživila sebe a své děti, může žádat alespoň po určitou výživné nejen pro děti, ale i pro sebe (tzv. výživné na rozvedeného manžela).

Manželství je pro tzv. slabšího, tedy většinou ženu výhodné. Neméně důležitý je pak pocit dětí, které žiji v rodině, kde jsou rodiče manželé. Vliv má již např. to, že se všichni jmenují stejně, přispívá to u děti k pocitu integrity. Rodina sezdaných rodičů se také dětem může jevit jako stabilnější a bezpečnější, než když spolu partneři jen tak žijí.

Možné nevýhody, když si vás partner vezme

V případě, že si vás partner vezme, může nastat problém např. pokud je váš partner alkoholik, gambler, či jinak závislý člověk. Bohužel také pokud je to člověk, který se topí v dluzích či je na něj již uvalena exekuce.  Tady můžete díky manželství přijít snadno i o svůj majetek.

Těžkostem se zřejmě nevyhnete, pokud si vás vezme partner, se kterým je těžko se domluvit, je neústupný, mstivý. V případě rozvodu může takový partner dělat naschvály, vše úmyslně protahovat, může u soudu na vás vytahovat „špinavé prádlo“ jen proto, aby se vám pomstil. Takový protahovaný rozvod pak může způsobit značné psychické vyčerpání.

V případě, že je partner podnikatel, může např. jeho neuvážený krok a následný krach firmy mít dopad na společný majetek, především pokud nemáte zrušeno společné jmění manželů. Nevýhodou manželství se také může jevit to, že v případě rozvodu a dělení majetku se nebere ohled na to, kdo kolik za trvání manželství vydělával. V nevýhodě se tedy může zdát být tomu, kdo vydělával za trvání manželství podstatně více.

Pokud se vám již nyní zdá, že partner je rizikovým kandidátem na manželství, je asi vhodné se zamyslet, jestli je takový člověk vůbec vhodný pro partnerství.

Proč si vás partner nechce vzít

To, že si vás partner nechce vzít může mít rovinu jak praktickou, tak citovou. Mnohdy si vás nechce vzít muž, který již ženat byl. Mohl tak získat pocit, že mu manželství žádné výhody nepřineslo, že například byl rozvodem finančně poškozen nebo jej rozvod příliš citově zranil. U svobodných mužů se můžeme setkat s výmluvami především na praktickou stránku, proč si partnerku nechtějí vzít (svatba stojí peníze, žádný papír nepotřebujeme, manželství nemá žádné výhody).

Nezájem mužů si partnerku vzít se může opravdu mnohdy týkat majetku a nechutí se o něj dělit v případě rozchodu. Žít na „psí knížku“ spíše nahrává mužům, kteří se ženit nechtějí. Jak je již uvedeno výše, manželství je spíše ochranou pro ženu a její děti, méně tak již se jeví jak výhodné pro muže

O citové stránce toho, proč si partnerku nechce vzít muž už tak často nemluví. Je to tím, že se mužům o jejich citové stránce mluví hůře než ženám. Muž se málokdy svěří se svým strachem se vázat, může mít pocit, že svatbou se něco změní, že se třeba i partnerka začne chovat jinak a on bude v pasti. Manželství v něm může vzbuzovat určitý pocit svázanosti, ztráty svobody, může mít strach z přílišné zodpovědnosti. A také mnohdy muž nechce partnerku zranit upřímným vyjádřením, že si není zatím jistý tím, že je pro ně ta pravá.

Co dělat, když si vás partner nechce vzít

V první řadě začněte u sebe a uvědomte si, zda-li je pro vás manželství opravdu tak důležité a proč. Situaci je třeba řešit pouze v případě, pokud vás to, že si vás partner nechce vzít trápí. Existuji páry, které jsou spokojené tak, jak jsou bez toho, aby partneři uvažovali o manželství. Problém nastává v situaci, kdy např. vy toužíte, aby si vás partner vzal a on nechce.

Velmi důležité je ujasnit si důvody, proč vlastně chcete, aby si vás partner vzal.  Žena by měla pak vysvětlit svému partnerovi jak věcné, tak i citové důvody, pro které si myslí, že by se měli vzít. Může také říci, jaké pocity v ní vyvolává to, že si ji partner vzít nechce. Někteří muži na takové důvody slyší, především pokud nejsou podbarveny výčitkami či skrytým nátlakem.

Mnohdy partner pochopí, že je sňatek pro ženu důležitý. To, že si partnerku vezme pro ni znamená určitý pocit jistoty, především v době, kdy se cítí více zranitelná. To může být právě v době např. těhotenství, mateřství, nemoci.

Vše by měla žena vysvětlit tak, aby neměl partner pocit, že na něj útočí, či že mu nedůvěřuje. Možná pak sám přehodnotí svůj postoj k manželství a se svatbou bude souhlasit. Může ale samozřejmě nastat případ, kdy partner svůj názor nezmění a vzít si partnerku chtít nebude. Je dobré, aby vám partner uvedl své důvody, proč si vás vzít odmítá.

Tyto partnerovy důvody, proč si vás vzít nechce můžete rozebrat, popřemýšlet nad tím, jak by se s nimi dalo pracovat tak, aby svůj postoj změnil. Někdy se vám ale nemusí povést dojít k výsledku. V případě rozhodnutí jestli se vzít nebo ne se totiž nedá použít žádný kompromis. Buďto jste manželé nebo ne. Nemůžete být manželé jen trochu. Co tedy pak s tím?

Je pak možná vhodné zkusit navštívit partnerskou poradnu, zkusit si vyjasnit své postoje, a to jak na jedné, tak na druhé straně. Vždy totiž za určitými postoji bývají hlubší přesvědčení, která jsou podvědomá, a není je mnohdy možné svépomocí rozklíčovat.

Pokud si vás partner stále vzít nechce a ani nechce tento problém nijak řešit, přestože je to pro vás důležité, musíte se dále rozhodnout sama. Především pokud nemáte děti může být tento nesoulad v názorech na manželství důvodem přemýšlení o tom, zda v takovém vztahu setrvat nebo jej raději ukončit.  

Pokud se potýkáte s problémy  ve vztahu, kdy si vás partner nechce vzít a vy po tom toužíte, neváhejte mě kontaktovat a vybrat si jednu z možných konzultací zde.